May 13, 2012

போலியோ இல்லா இந்தியா

இனி இல்லை கவலை
இந்தியாவில் போலியோ இல்லை
இந்தியர்கள் ஒன்றுபட்டோம்
போலியோவை ஒழித்துவிட்டோம்
நோயில்லா இந்தியாவை படைப்போம்
சுகாதாரமாய் வாழ பழகுவோம்
காய்கறி உணவுகளை சேர்ப்போம்
சத்தான உட்டச்சத்தை பகிர்வோம்
மாசுயில்லா சுற்றுசுழல் அமைப்போம்
அனைவரும் நலமாய் இருப்போம்...

இந்தியர்கள் நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு போலியோவை ஒழித்ததுபோல் மற்ற ஆட்கொல்லி நோய்களையும் கட்டுப்படுத்தி வெற்றிக்காண்போம். நாம் வாழும் தேசத்தை நலமுடன் வைப்பது நம் இந்தியரின் கடமை.

No comments:

Post a Comment